Tuesday, July 28, 2015

Godavari Harathi

गोदावरी हारति 1 जय गोदावरि ! जननि!- जय संकट हरणि ! नुतजन पापविनाशिनि ! -जय धर्मपुरीनिलये ! जय दक्षिणवाहिनि गोदे !- जय धर्मपुरीबंधो! जय गौतमि ! मातः ! - जय जय जय जय नित्यं॥ 1)चतुराननमुखनिसृत निगमार्चित देवि!- चतुरागमरूपे ! निगमकल्पद्रुमवर्णित - गलगलगलगळध्वनिकांते !।|| जय..॥ 2)निजवरवारिजनयने !-निजजलवसनांछितरूपे ! निजजलस्मरणे दूरे -दूरं करोषि नरकम् ॥|| जय..॥ 3) प्रथमं विधातृ कलशात् - याता श्रीहरिचरणं, विहार्य शैवं जूटं- गमिता भुवनं पातुं ॥ त्वं गमिता भुवनं पातुं.|| जय..॥ 4) निजपतिसर्पाकारात् नरवरतनूमवाप्तुं त्वयिस्नात्वा सत्या - विजयं प्राप्ता मुग्धा।|| जय..॥ 5)सुरगणसेवितजीवे-मृगपतिराशौ गमिते, पुष्कर प्रमुखादेवाः -तवजललीनारक्ताः।|| जय..॥ 6)नुतजलस्नातान् भक्तान् कृतपैतृककर्मान् जपतपदानासक्तान् -पुनंति देवास्तुस्तुष्टाः॥|| जय..॥ గోదావరీ హారతి 1 జయ గోదావరి ! జనని!- జయ సంకట హరణి ! నుతజన పాపవినాశిని ! -జయ ధర్మపురీనిలయే ! జయ దక్షిణవాహిని గోదే !- జయ ధర్మపురీబంధో! జయ గౌతమి ! మాతః ! - జయ జయ జయ జయ నిత్యం|| 1)చతురాననముఖనిసృత నిగమార్చిత దేవి!- చతురాగమరూపే ! నిగమకల్పద్రుమవర్ణిత - గలగలగలగళధ్వనికాంతే !| జయ..|| 2)నిజవరవారిజనయనే !-నిజజలవసనాంఛితరూపే ! నిజజలస్మరణే దూరే -దూరం కరోషి నరకమ్ || 3) ప్రథమం విధాతృ కలశాత్ - యాతా శ్రీహరిచరణం, విహార్య శైవం జూటం- గమితా భువనం పాతుం || త్వం గమితా భువనం పాతుం. 4) నిజపతిసర్పాకారాత్ నరవరతనూమవాప్తుం త్వయిస్నాత్వా సత్యా - విజయం ప్రాప్తా ముగ్ధా| 5)సురగణసేవితజీవే-మృగపతిరాశౌ గమితే, పుష్కర ప్రముఖాదేవాః -తవజలలీనారక్తాః| 6)నుతజలస్నాతాన్ భక్తాన్ కృతపైతృకకర్మాన్ జపతపదానాసక్తాన్ -పునంతి దేవాస్తుస్తుష్టాః||

No comments:

Post a Comment